내경 원통 연삭용 기계

CŃC Ůʼnįvęřşäľ įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ mäčĥįʼnęş

Ŵĥäŧ ŧypę őƒ įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ ŧäşĸş đő yőū ʼnęęđ ŧő ĥäʼnđľę? Øūř ūʼnįvęřşäľ įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ mäčĥįʼnęş äřę đęşįģʼnęđ ŧő şőľvę äľmőşŧ äʼnyŧĥįʼnģ yőū ʼnęęđ: Fľäʼnģę päřŧş, şpįʼnđľę şĥäƒŧş, şpįʼnđľę ĥőūşįʼnģş, řőŧőř şĥäƒŧş, þūşĥęş äʼnđ mūčĥ mőřę ƒőř ŧĥę äřęäş őƒ mäčĥįʼnę ŧőőľş, đřįvę ęľęmęʼnŧş, äęřőşpäčę äʼnđ ŧőőľmäĸįʼnģ.

Ŧő ŧĥę mäčĥįʼnęş
CŃC Přőđūčŧįőʼn įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ mäčĥįʼnęş

ŜŦŮĐĒŖ ĥäş ŧŵő şpęčįäľįžęđ įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ mäčĥįʼnęş äväįľäþľę ƒőř şmäľľ äʼnđ ľäřģę-şčäľę přőđūčŧįőʼn. ßőŧĥ čäʼn þę čőʼnƒįģūřęđ ŧő yőūř ʼnęęđş ƒőř ęvęʼn ģřęäŧęř přőđūčŧįvįŧy þőőşŧş. ßy ŧĥę ŵäy: őūř přőđūčŧįőʼn įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ mäčĥįʼnęş čäʼn ģřįʼnđ įʼnŧęřʼnäľľy äʼnđ ęχŧęřʼnäľľy čyľįʼnđřįčäľ įʼn ĵūşŧ őʼnę čľämpįʼnģ.

Ŧő ŧĥę mäčĥįʼnęş
CŃC řäđįūş įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ mäčĥįʼnęş

Đįƒƒęřęʼnŧ įʼn şįžę äʼnđ čőmpľęχįŧy, þūŧ ęşşęʼnŧįäľľy ŧĥę şämę: Ŧĥę ęχpęřŧş ƒőř ŧĥę ĥįģĥ přęčįşįőʼn įʼnŧęřʼnäľ čyľįʼnđřįčäľ ģřįʼnđįʼnģ őƒ řäđįį, şpĥęřęş, ŧäpęřş äʼnđ đįämęŧęřş. Ŵĥįčĥ mäčĥįʼnę įş ŧĥę řįģĥŧ őʼnę ƒőř yőūř äppľįčäŧįőʼn?

Ŧő ŧĥę mäčĥįʼnęş
ko